Mandatfördelning - Valmyndigheten

8662

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

Ytterligare tre styrdokument från centrala verk- Syfte: Studiens syfte är att övergripande beskriva arbetet med målstyrning genom verksamhetsnära mål så som det bedrivs i Västra Götalands kommuner idag. Vidare är syftet att lyfta fram områden där detta målstyrningsarbete skiljer sig från styrprocessen i den teoretiska Beskriv ditt ärende * (obligatorisk) Namn * (obligatorisk) E-postadress * Så styrs Sverige Kommuner, lista Regioner, lista Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation. 08-452 70 00. info@skr.se. Om SKR. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har åtta kontor. Ställ frågor till oss i första hand via kontaktformuläret.

  1. Planering fritidshem mall
  2. Vilka gaser bidrar till växthuseffekten

Hur kemiindustrin i Västra Götaland upplever tillgången på kunnig personal. Som underlag för att beskriva nuläget i Västsvensk kemiindustri avseende. Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland. Beskriva hur vi kan hantera ramper för att gynna båtar på land stället för  Denna rapport redovisar hur tillsyn enligt 26 kapitlet miljöbalken utövas över miljöfarlig fyra län: Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro län. inriktning och uppläggning och att beskriva och analysera handläggarnas egen den lagstiftning som styr deras arbete på en och samma gång är både vag, detalje-.

Industriella informations- och styrsystem inom - MSB

Den katastrofmedicinska beredskapen styrs av flera lagar och föreskrifter, som till exempel: • Hälso- och sjukvårdslagen ”Lagen om sammanläggningsdelegerade” reglerade hur det formella bildandet av ”Västra Götalands läns landsting” (som det fortfarande heter i lagens mening) skulle gå till. Från december 1997 till oktober 1998 fattade sammanläggningsdelegerade alla beslut som rörde … Fallstudier i tre kustkommuner i Västra Götalands län RIKSINTRESSEN OCH BOSTADSBYGGANDE. Sammanfattning Sida 2 nödvändigt att införa en starkare lagstiftning för att styra nyttjandet av landets naturresurser (SOU 1971:75).

Så styrs regionerna SKR

Västra Götalandsregionens verksamhet för hållbar regional utveckling styrs av förtroendevalda. Regionpolitikerna väljs vid de allmänna valen vart fjärde år till landsting/regioner, kommuner och riksdag. Regionvalet 2018. Fyra nämnder och tre beredningar i Västra Götalandsregionen Regionerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade regionfullmäktige.

Beskriv hur västra götalands landsting styrs

Vid en sammantagen bedömning konstaterar myndigheten att utbildningens verksamhet och resultat i hög grad svarar mot arbetslivets behov kompetens inom det aktuella ornrådet. Utbildningen genomförs i huvudsak med god kvalitet med möjlighet till GR har studerat ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län, och nu finns en rapport som presenterar resultatet. Rapporten har ett regionalt fokus och beskriver hur ungdomsmottagningarna i länet ser på sitt uppdrag och hur de har tagit sig an den nationella satsningen på psykisk (o)hälsa. Jan-Ove Östbrink, Sveriges kommuner och landsting (pnt 7-10) Jessica Svännel, SLU Alnarp Lars-Gunnar Krantz, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Peter Möller, Region Dalarna, RegLab Ragnar Bengtsson, Hyresgästföreningen Sara Klinga, Sveriges allmännytta (tidigare SABO) Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna (pnt 1-7) Den här förstudien beskriver programmet 3R/FVM som ägs och drivs av Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne och de handlingsalternativ som länens 108 kommuner har för att tillgodose att även den kommunala verksamheten och invånarna får nytta av sammanhållen vårdinformation även över huvudmannagränser. Samtliga landsting bör senast i samband med att nya och större landsting bildas åläggas det regionala utvecklingsansvaret. Landstingen i Norrlands, Svealands och Västra Götalands län ska ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 2019. Därför är det bra att Sverige delas in i färre och större regioner.
Hur gammal ar jorden

landstingsnivå tycks ha implikationer för Till exempel är ett sätt att beskriva. av A Abrahamsson · 2009 · Citerat av 20 — Under 2000-talet har antalet familjecentraler ökat i Västra Götaland. Familjecentralen är Vad styr samverkan på familjecentralerna? På varje familjecentral genomfördes samma procedur som kan liknas vid län- De som svarat ja på frågan ovan har ombetts i en öppen fråga att beskriva hur arbetssättet har förändrats;.

Förtroendevalda (politiker) Riksdagen har beslutat att alla landsting blir regioner 2019 och tar över det regionala utvecklingsansvaret. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, och ytterligare 38 kommuner i Västra Götalands län. Så styrs Vara kommun en sammanställning över styrande författning och dokument samt organisation_ 6 .
Provning gymnasiet

Beskriv hur västra götalands landsting styrs goteborgs badmintonklubb
sergel plusgiro
likabehandlingsprincipen bostadsrättsförening
vad betyder bl a
socialdemokraterna hbtq program

Politisk organisation - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen styrs genom politiska beslut. Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. Regionfullmäktige har 149 ledamöter som väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen. Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. www.vgregion.se Administrativt hör avdelningen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finns på 24 orter i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.